روایت شده است که امام اعظم اهل سنت جناب ابوحنیفه 99 بار خدا را دیده است surprisesurprisesurprise

 

تازه میدونید چی گفته؟؟؟؟؟؟

 

 

 ابوحنیفه گفت اگر بار دیگر او را ببینم سوال میکنم چطور خلائق نجات پیدا میکنند و باز خداوند را دید