ذیاب الغامدی، از علمای وهابی: فوتبال حرام و ضرر آن از شراب و قمار بیشتر است

ذیاب الغامدی؛ از علمای معاصر وهابی عربستان سعودی و از شاگردان بزرگان وهابی همچون : عبدالعزیز بن باز، محمد صالح بن عثیمین، ناصر البراک، بن جبرین، صالح بن فوزان  و... در مطلبی عجیب، فوتبال را حرام و حتی ضرر آن را بزرگ تر از شراب و قمار می داند.

وی در کتاب حقیقة کرة القدم (حقیقت فوتبال) در فصل چهارم چنین می نویسد:

بل لا أشک طرفة عین أنَّ کرة القدم لهی أشد حرمة وضرراً من الخمر والمیسر والقمار الذی أجمع أهل العلم على تحریمها.

من در یک چشم به هم زدنی شک ندارم که حرمت و ضرر فوتبال از خمر و قماری که همه اهل علم بر حرمت آن اجماع دارند، بیشتر است.

حقیقة کرة القدم، ص 441

 

اسکن کتاب :