تحریم تلویزیون ؛ از دیدگاه علمای معاصر اهل سنت ::

✔️ فتوای مولوی محمدعمر سربازی..!

✔️ فتوای انجمن فقهی جمعیت علمای هند...!

✔️ فتوای علامه دکتر وهبه الزحیلی ..!

=========================

منبع :

: شمشیر برهنه حیدری........
تالیف: محمدعمر سربازی..!!

 

اسکن کتاب :