غلو عالم سلفی در مورد ابن تیمیه: اگر کسی ابن تیمیه را دوست نداشته باشد اهل توحید و اهل سنت نیست

عبد الله بن محمد الغنیمان؛ از مفتیان مشهور وهابی در کتاب جلسات الطلابیة خود، پیرامون امتداد دعوت محمد بن عبدالوهاب چنین می نویسد:

در حقیقت دعوت محمد بن عبدالوهاب در امتداد دعوت ابن تیمیه و آثاری از آثار او بود... حامد الفقی (از رهبران سلفی) و غیر او از علماء مصر چنین گفته اند:
ما همیشه برای تشخیص بین اهل توحید و اهل سنت [دیگران را] با محبت ابن تیمیه می شناسیم. اگر کسی با او دشمن بود روشن می شد که او از اهل توحید و اهل سنت نیست و اگر کسی ابن تیمیه را دوست می داشت، روشن می شد که او اهل توحید و سنی است.

جلسات الطلابیة، ص 38
 

 

اسکن کتاب :