رسول خدا فرمودند : بعد از من دوازده خلیفه می آیند .......

 

معروف به حدیث اثنی عشر خلیفه

 

این حدیث در صحیح ترین کتب اهل سنت آمده که یک موردش را از صحیح مسلم برایتان می گذاریم

 

اسکن کتاب صحیح مسلم :