بسم الله الرحمن الرحیم

تصویر زیر مربوط به کتاب درسی سوم دبیرستان عربستان سعودی می باشد .

این جماعت عاشق بنی امیه و شجره ملعونه هستند .

 

فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

 

تصویر نحس کتاب :