جایگاه ابو حنیفه ( نعمان بن ثابت )  امام و رئیس مذهب احناف
نزد  ابن جوزی   :

 وله احادیث صالحة ولیس من اهل الحدیث .
او (ابوحنیفه) احادیث صالحی دارد اما اصلا از اهل حدیث نیست.