دروغی دیگر از شیخ الکذابین وهابیت ابن تیمیة ناصبی  در مورد حدیث شریف طیر مشوی :