اولین کسی که دستها را در نماز جمع کرد عمر است ،بنابراین موسس بدعة عمر بود
 

 

اسکن کتاب :